Prístupové systémy

– skúmanie z bezpečnostného a technického hľadiska

– z hľadiska funkčnosti

– z hľadiska prekonania

– pri mimoriadnych udalostiach (napr. skrat, prepätie, pôsobenie statickej elektriky a pod.)

Činnosť:

– Diagnostika

– zisťovanie porúch a funkčnosti

– expertíza

– vyhodnotenie zistených skutočností

– vypracovanie znaleckého posudku

– poradenská činnosť