Elektrické rozvody

– technické poruchy (skrat, prepätie, statická elektrika)

– mimoriadne udalosti, havárie

– neodborná manipulácia

– nesprávna činnosť zariadenia

– pri kúpe, predaji a prenájme domov a bytov – posudky o stave el. inštalácie

– realitným kanceláriám kontrolu el. inštalácie pre nového nadobúdateľa alebo prenajímateľa domov alebo bytov

– poisťovni – za mimoriadnych situácií ako sú povodne, požiar,  u bleskozvodov po zásahu bleskom (aj pôsobenie prepätia po rozvodoch)

– zistenie príčiny požiaru

Činnosť:

– Diagnostika

– zisťovanie porúch a funkčnosti, príčin udalosti

– ohliadka a expertíza

– vyhodnotenie zistených skutočností

– vypracovanie znaleckého posudku

– poradenská činnosť