OPaOS revízie tlakových zariadení

Tlakové zariadenia sú vyhradené technické zariadenia. S ich prevádzkou sú spojené riziká ohrozenia života, zdravia a majetku.

Postup pri vykonávaní revízie:

 • Kontrola dokumentácie, jej porovnanie so skutočným stavom inštalácie.
 • Prehliadka.
 • Meranie.
 • Vyhotovenie revíznej správy.

Činnosť:

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia tlakového podľa § 16 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie ev. č. : OSV-P-S2022/00122/01-TZ – Aa,b; Ba,b,f

Rozsah technických zariadení:

A: technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:

 • Aa – vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa
  • 4. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda),
 • Ab – tlaková nádoba stabilná, ktorá
  • 1. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len bezpečnostný súčin) je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky. Taktiež nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,
  • 2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky.

B: technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:

 • Ba – vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),
 • Bb – tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje
  • 1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je bod ich varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); ďalej aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostredku, ak spĺňa uvedené parametre,
  • 2. nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlakje vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25) ,
 • Bf – bezpečnostné príslušenstvo, ktoré
  • 1. chráni technické zariadenia tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,
  • 2. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
  • 3. zabezpečuje dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
  • 4. je určené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odlúhovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.