OPaOS revízie plynových zariadení

Plynové zariadenia sú vyhradené technické zariadenia. S ich prevádzkou sú spojené riziká ohrozenia života, zdravia a majetku. Aj keď je otázka bezpečnosti prevádzky týchto zariadení upravená legislatívou, naplnenie legislatívnych požiadaviek by nemalo byť hlavnou motiváciou k dôslednému vykonaniu revízie. Dôsledne a kvalitne vykonaná revízia môže odhaliť závady, ktoré môžu viesť nie len k finančným stratám (výbuch, požiar), ale aj k ohrozeniu života a zdravia.

Postup pri vykonávaní revízie:

 • Kontrola dokumentácie, jej porovnanie so skutočným stavom inštalácie.
 • Prehliadka.
 • Meranie.
 • Vyhotovenie revíznej správy.

Činnosť:

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 16 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie ev. č. : OSV-P-S2022/00122/01-PZ – Af,g,h; Bf,g,h,i

Rozsah technických zariadení:

A: technické zariadenia plynové skupiny A pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

 • Af – znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe vyšším ako 0,4 MPa,
 • Ag – rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,
 • Ah – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní.

B: technické zariadenia plynové skupiny B pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

 • Bf – znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene Bg,
 • Bg – rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené pre rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu,
 • Bh – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odvod spalín,
 • Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

Médium: Metán; LPG; chladiace plyny.

OPaOS (Revízie) sú vykonávané najmodernejšími a výlučne kalibrovanými meradlami.

Orientačné merania môžu byť vykonávané aj nekalibrovanými meradlami.