Inžiniering a technicko poradenské služby elektro

-> Činnosť:

P: Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických

rozsah zariadení:

E2: technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

triedy objektov:

A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Certifikát ev. č. : 007/1/2012-EZ-P-E2-A

-> Určovanie prostredia v objektoch a vypracovanie protokolu podľa STN 33 0300.

-> Projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb, napr.:

  • prípojky a elektrické rozvody, rozvadzače elektro
  • oznamovacie, telekomunikačné zariadenia
  • počítačové siete – klasické aj optické spoje, RACK-y
  • zabezpečovacie, kamerové a prístupové systémy
  • systémy elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru
  • systémy automatizácie budov – KNX, Loxone, MaR
  • nabíjacie stanice elektromobilov – EVSE
  • FVE – fotovoltaika

-> Stupne dokumentácie:

Štúdia stavby – slúži k tomu, aby zákazník získal základnú predstavu o tom, ako bude jeho stavba vypadať a fungovať.
Dokumentácia k územnému rozhodnutiu (DUR) – vykonáva miestne príslušný stavebný úrad a výsledkom je vydanie rozhodnutia o umiestení stavby.
Dokumentácia pre ohlásenie stavby a stavebné povolenie (DPSP) – stavebné povolenie vydáva miestne príslušný stavebný úrad. Po jeho vydaní a nadobudnutí právnej moci je možné zahájiť realizáciu stavby.
Dokumentácia pre výber dodávateľa – tzv. tendrová dokumentácia, jedná sa o rozpracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie, doplnenú o technické špecifikácie výrobkov a konštrukciu stavby, ale predovšetkým o položkový výkaz výmer a položkový kontrolný rozpočet stavby. Týmto je už stavba celkom zadefinovaná.  
Dokumentácia pre vykonanie stavby (PDVS) – vykonávací projekt – nie je potrebná pre vlastné stavebné konanie, ale je nutná pre vlastnú realizáciu stavby. Mala by obsahovať detailne rozpracované riešenie všetkých konštrukcií a výrobkov z predchádzajúceho stupňa dokumentácie (PDSP) vrátane potrebných detailov.  
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) – by mala byť vypracovaná v prípade zmien pri realizácii stavby, ale predovšetkým je jej spracovanie v zájmu vlastníka stavby. Povinnosť vlastníkov stavieb uchovávať po celú dobu životnosti stavby dokumentáciu zodpovedajúcu skutočnému vyhotoveniu podľa vydaných povolení je tiež zakotvená v stavebnom zákone.