OPaOS revízie elektrických zariadení

Elektrické rozvody a zariadenia sú vyhradené technické zariadenia. S ich prevádzkou sú spojené riziká ohrozenia života, zdravia a majetku. Aj keď je otázka bezpečnosti prevádzky týchto zariadení upravená legislatívou, naplnenie legislatívnych požiadaviek by nemalo byť hlavnou motiváciou k dôslednému vykonaniu revízie. Dôsledne a kvalitne vykonaná revízia môže odhaliť závady, ktoré môžu viesť nie len k finančným stratám (požiar, poškodenie spotrebičov), ale aj k ohrozeniu života a zdravia.Postup pri vykonávaní revízie:

 • Kontrola dokumentácie, jej porovnanie so skutočným stavom inštalácie.
 • Prehliadka – napr. vhodnosť použitých prvkov a ich krytie, istenie a dimenzovanie vodičov, dotiahnutie spojov, viditeľné poškodenia.
 • Meranie – napr. impedancie, izolačný stav, prechodové odpory, vypínací prúd chráničov, sled fází.
 • Vyhotovenie revíznej správy.

činnosť:

E: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky č. 508/2009

rozsah zariadení:

E2: – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

triedy objektov:

A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Osvedčenie ev. č. : 16/1/2012-EZ-E-E2-A

Odborné prehliadky a odborné skúšky (Revízie) elektrických zariadení, napr.:

 • prípojky a elektrické inštalácie budov
 • bleskozvody
 • stroje, prístroje, rozvádzače
 • ručné náradie
 • spotrebiče
 • osvetlenie
 • slaboprúdové zariadenia (EPS, PSN, CCTV, prístupové systémy a pod.)
 • FVE – fotovoltaika
 • systémy automatizácie budov

Revízie sú vykonávané najmodernejšími a výlučne kalibrovanými meracími prístrojmi.

Orientačné merania sa môžu vykonávať aj nekalibrovanými meradlami.