Elektrické spotrebiče, stroje, prístroje

-> zisťuje sa, či udalosť priamo súvisí s poruchou stroja, spotrebiča, prístroja

– technické poruchy (skrat, prepätie, statická elektrika)

– mimoriadne udalosti a havárie

– neodborná manipulácia

– nesprávna činnosť zariadenia

– úrazy spôsobené elektrickým prúdom

Činnosť:

– diagnostika

– odborné prehliadky a odborné skúšky – OPaOS

– zisťovanie porúch a funkčnosti

– zisťovanie a zaisťovanie dôkazov

– zdokumentovanie udalosti

– expertíza

– vyhodnotenie zistených skutočností

– vypracovanie znaleckého posudku

– poradenská činnosť