OPaOS – revízie elektro

Elektrické rozvody a zariadenia sú vyhradené technické zariadenia. S ich prevádzkou sú spojené riziká ohrozenia života, zdravia a majetku. Aj keď je otázka bezpečnosti prevádzky týchto zariadení upravená legislatívou, naplnenie legislatívnych požiadaviek by nemalo byť hlavnou motiváciou k dôslednému vykonaniu revízie. Dôsledne a kvalitne vykonaná revízia môže odhaliť závady, ktoré môžu viesť nie len k finančným stratám (požiar, poškodenie spotrebičov), ale aj k ohrozeniu života a zdravia.Postup pri vykonávaní revízie:

  • Kontrola dokumentácie, jej porovnanie so skutočným stavom inštalácie.
  • Prehliadka – napr. vhodnosť použitých prvkov a ich krytie, istenie a dimenzovanie vodičov, dotiahnutie spojov, viditeľné poškodenia.
  • Meranie – napr. impedancie, izolačný stav, prechodové odpory, vypínací prúd chráničov, sled fází.
  • Vyhotovenie revíznej správy.

činnosť:

E: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky č. 508/2009

rozsah zariadení:

E2: – technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

triedy objektov:

A: objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Osvedčenie ev. č. : 16/1/2012-EZ-E-E2-A

Odborné prehliadky a odborné skúšky (Revízie), napr.:

      – elektrické prípojky a elektrické inštalácie budov

      – bleskozvody

      – elektrické stroje, prístroje, rozvádzače

      – elektrické ručné náradie

      – elektrické spotrebiče

      – elektrické osvetlenie

      – slaboprúdové zariadenia (EPS, PSN, CCTV, prístupové systémy a pod.)

      – systémy automatizácie budov

Revízie sú vykonávané najmodernejšími a výlučne kalibrovanými meradlami.